Daftar Aduan / Lodge Complaint


Peringatan

"Seksyen Integriti UKAS, JPM tidak melayan sebarang aduan yang menggunakan bahasa kesat, lucah, konfrantasi, penghinaan dan/atau tuduhan tanpa asas. Seksyen Integriti UKAS, JPM juga tidak akan campur tangan dalam kes-kes aduan yang melibatkan keputusan mana-mana mahkamah/ badan arbitrary/ seumpamanya serta mana-mana pertikaian yang melibatkan masalah peribadi antara syarikat/individu yang tiada kaitan dengan peranan/fungsi agensi UKAS, JPM"

Maklumat Pengadu

Nama / Name *

Jantina / Gender
Bangsa / Race
Warganegara / Nationality
No.KP/No Passport
IC Number/Passport *
Emel / Email *
Alamat / Address
No Telefon/ No Telefon Bimbit / Phone No/ Handphone No
Maklumat Aduan
Nama Pegawai Yang Diadu
Seksyen/Section
Tajuk Aduan / Complaint Title *
Bila Kejadian Berlaku? (When)
Di Mana Kejadian Berlaku? (Where)
Apa Kesalahan Dilakukan? (What)
Kenapa Ia Berlaku? (Why)
Bagaimana Kejadian Rasuah Atau Pelanggaran Tatakelakuan Dilakukan? (How)
Siapa Saksi/ Orang Yang Membantu Jika Ada? (Who)
Jumlah (RM) Rasuah Jika Tahu? (How Much)
Lampiran / Attachment
Pengakuan

Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami takrif aduan dan prosedur pengurusan aduan oleh Seksyen Integriti UKAS. Segala maklumat diri dan maklumat perkara yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya.

Semua maklumat atau aduan yang saya berikan akan dirahsiakan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 dan Akta SPRM 2009 dan hanya akan digunakan oleh Seksyen Integriti dan pihak berkuasa yang berkepentingan dalam penyiasatan lanjutan dari aduan ini sahaja.

Saya berjanji tidak akan mendedahkan sebarang maklumat atau aduan yang diberikan kepada mana-mana pihak.

Captcha *